برای اینکه نویسنده شوید لازم نیست که از همان ابتدا در نویسندگی مهارت داشته باشید بلکه لازم است که باور داشته باشید که می خواهید بنویسید. 
آنقدر بنویسید و بنویسید تا در طول نوشتن مهارت کسب کنید و به یک نویسنده موفق تبدیل شوید.