;
;
دیدمت جذاب تر از همیشه لبخند به لب با دیگری چنان قلبم تپید آرزوی مرگ کردم ثانیه ایی... اما ،کمی آنطرف تر صدایت آمد که گفتی آبجی فهمیدم ! هنوز هم می‌شود داشتنت را آرزو کرد...... #سونیلا
اوجِ دلتنگی فقط اونجا که وحشی بافقی میفرماد : گـرچه مستوجبِ صـد گـونه جفایی، بـازآ😊
اگر از شعرهایم ،گُل را جدا کنید،از چهار فصلم یک فصل میمیرد ...اگر یار را از آن جدا کنید ،دو فصلم میمیرد ...اگر نان را از آن جدا کنید ،سه فصلم میمیرد ...اگر آزادی را از آن جدا کنید ،سالَم میمیرد و من نیز ...😔(شیرکو بی کَس)
دوست داشتن کسی که ...دوستت ندارد،تنها گناه کبیره ای است که در ازای آن تو را به جهنم نمی برند ،بلکه جهنم را به دنیایت می آورند!!!!(عرفان محمودیان)😔
انگشت اتهام همه‌‌ی مردها، مثل عقربه قطب‌نما که مدام رو به شمال است، همیشه رو به یک زن نشانه می‌رود، همیشه! خالد حسینی
خواب دیدم ...ما را بریدند و به کارخانه ی چوب بُری بردند...آن که عاشق بود ،پنجره شد...آن که بی رحم ،چوبه ی دار...از من ،اما دری ساختن برای گذشتن !...
قانون سوم نیوتن می گه برای اینکه بخوای به چیزی برسی باید از یه چیز دیگه دل بکنی!❤ اینترستلار
arrow