اگر شکستم...اگر شکستند...

از زندگیِ ما اُلگویی برای خود نساز.

آگاه باش و از عاقبتِ سرنوشتِ ما

درسِ عبرتی برای فردایت بساز...

#فردوس_شاوندی