به پنداری که پندارم ز پندار تو پندارد
مپندارم که پندارت بپندارد چه پندارم
همی پندارم از پندار تو هرگز مپندارد
که پندارت ز پنداری همه پر کرده پندارم

#میثم_خوشبخت
@mkhoshbakht
@mkhoshbakhtpage