سلام به همراهان تمشکی! طاعات و عبادات قبول و عیدتون پیشاپیش مبارک!

*ابر بی باران*

ببار ابر بی باران


‌‌ببار بر این زمین سرد دلمرده

ببار ای ساقی خسته

بیا مستم کن از جامت

که تشنه در بیابانم

****

ابر بی باران حکایت زنیست که عشق اولش را فراموش نکرده ولی امیدی به دوباره دیدنش را هم ندارد.

درست زمانی که برای تصمیم جدیدی در زندگیش آماده می شود، عشق اول پیدایش می گردد و زن بین دو راهی عقل و احساس می ماند.

ابری که بتواند بر دل مرده و سردش بارانی ببارد کیست؟