"‌

-میدونی نفس، خیلی وقته که برام سواله! چرا هیچوقت دلیل رفتنم رو نپرسیدی؟

چنگال رو توی ظرف رو به روم فرو میکنم: میپرسیدم میگفتی؟

-نه!

-خودت جواب خودت رو دادی.

-اگر توی این مدت اخیر میپرسیدی، میگفتم.

-بعضی چیز ها زمان داره! اگر تو زمان مخصوص به خودش انجام نشه دیگه شاید هیچوقت جالب نباشه، یا در این کیس "دیگه مهم نباشه"!

"

داستان از زبان دو نفره. دونفر که هیچکدوم از اتفاقات گذشته رو رقم نزدند اما دارند تاوان اشتباهات دیگران رو پس میدند.

#حواست_نیست!

#حواست_نیست

#رز_ریاحی