‌اگه کسی در زندگی بال هایت را شکاند

از او ناراحت نشو ، زیرا او به تو یاد داده است که به هر

کسی نباید اعتماد کرد و تو هم به جای غصه خوردن

با پاهایت به دنبال رویاهایت برو.