‌عدالت


غبار چشم هایم را پوشانده
و پرده ای شده بر گوش هایم
تا اجازه ندهد
در میان جنگ ها و پلیدی ها
در بین کشتار و خونریزی ها
مظلومیت را دیده
و فریاد عدالت را بشنونم
عدالت فریاد می کشد
اما خفه می شود در گلو
مظلوم سینه ستبر می کند
اما سرکوب می شود از هر سو

#سید_صالح_فتوحی

#شعر

#عدالت