‌براش یه روز خوبو ساختم

غذا پختم

لباساشو مرتب کردم

سیگاراشو قایم کردم و فقط چهارتا نخ بهش دادم

تو بغلم گرفتمش و ارومش کردم

ته تهش گفت: پریسا من خیلی دوستت دارم خیلی هم‌ بهت نیاز دارم اما واقعا باید طلاق بگیریم

بازم دلم گول خورد …

سلاخ مهربان

#توییتر