‌چجور می‌ شه که، ساعت آشنایی با تو، یک ربع دیرتر به زمان رسیدن به تو بود

اما تو در زندگی من به موقع حضور داشتی و دست منو گرفتی.

واقعاً تو برای رسیدن نبودی، تو فقط باید باشی!

.... تا باهم باشیم، دوش به دوش هم، رو به جلو، مثل دو خط موازی...

این حس، هم خیلی خوبِ و هم خیلی بد...

مینو.