‌می‌خواهم رازِ بزرگی را برایتان فاش کنم: در انتظارِ داوریِ روز قیامت نمانید. این داوری همه روزه روی می‌دهد !

#آلبرکامو

هرچه بکاری، برداشت می‌کنی...

وقت‌تون بخیر دوست جونی‌ها🌹🌹