من دایره ای بودم!
نه!
تو دایره ای بودی!
و من خطی مماس بر تو
یک محاسبه ی اشتباه،
شکافی در تو ایجاد کرد،
و تو را به پاره خطی تبدیل کرد،
موازی با من
به موازات هم،
روزگار را سپری می کردیم
نه از هم دور میشدیم،
نه به هم نزدیک
اما،
نه من! نه تو!
نمی خواستیم به عاقبت دو خط موازی بیخیال دچار شویم
بنابراین،
هم من شکستم! هم تو شکستی!
اینگونه شد که فرضیات ریاضی را،
در هم شکستیم
و در افق یک فرضیه مبهم،
قانون وصل را،
با استدلال احساسی،
به اثبات رساندیم

18 آبان 1397 ساعت 22:28 یزد

#میثم_خوشبخت
@mkhoshbakht
@mkhoshbakhtpage