رویای بازی

روز/داخلی/اتاق
(صدای پس زمینه گزارش یک مسابقه ورزشی است. )
تصویر اتاقی را با چراغ خاموش نشان میدهد . زن وارد اتاق می شود و چراغ را روشن می کند .بسته ای را روی زمین می گذارد

پسر: لباس ورزشی هم خریدی؟
زن:آره ! توپم برات گرفتم.
زن در اتاق را می بندد و پارچه سفیدی را کف اتاق پهن می کند. از بسته اش یه تکه پارچه قهوه ای بیرون می آورد و به صورت حاشیه برای پارچه سفید قرار می دهد. از گوشه اتاق تور بسکتبال کوتاهی را حر کت و در جای مناسب قرار می دهد .چراغ اتاق را خاموش می کند و چراغی را از عقب تور بسکتبال روشن می کند . سایه تور روی پارچه سفید می افتد و نمایی شبیه زمین بسکتبال ایجاد می شود.

روز/داخلی/اتاق
تصویر پسر را نشان می دهد که با لباس و کفش ورزشی روی پارچه سفید خوابیده و پاهایش روی حاشیه قهوه ای و توپ با فاصله از دستانش قرار دارد.
زن:به توپ نگاه کن
فلش دوربین زده می شود.

تصویر پسر را نشان می دهد که با لباس و کفش ورزشی روی پارچه سفید خوابیده و پاهایش روی حاشیه قهوه ای و توپ در دستانش قرار دارد. فلش دوربین زده می شود.
تصویر پسر را نشان می دهد که با لباس و کفش ورزشی روی پارچه سفید خوابیده و پاهایش از حاشیه قهوه ای فاصله داردو توپ با فاصله از دستانش قرار دارد. فلش دوربین زده می شود.
تصویر پسر را نشان می دهد که با لباس و کفش ورزشی روی پارچه سفید خوابیده و پاهایش روی حاشیه قهوه ای است و دستانش با خوشحالی بالاست و با لبخند دوربین را نگاه می کند. توپ پایین سایه تور قرار دارد .فلش دوربین زده می شود.

روز/داخلی/اتاق
زن چراغ پشت تور بسکتبال را خاموش و چراغ اتاق را روشن می کند. تصویر پسر را با عضلات نحیف نشان می دهد که روی ویلچر نشسته است. زن تبلتی را به دست پسر می دهد ، پسر با اشتیاق عکس ها را می بیند . زن پایه بسکتبال را به گوشه ای می راند .
پسر با لبخند : خیلی قشنگ شده مامان.
مادر لبخند میزند.پسر با ویلچر از اتاق خارج می شود ، مادر چراغ را خاموش می کند.
#نسرین اسلامی
# فیلمنامه با اقتباس از عکس